OBVEZNOSTI DELODAJALCA

Delodajalec mora v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) ter drugimi predpisi zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. Zakon ZVZD-1 predpisuje kar nekaj obveznosti delodajalcu.

Kdo je po ZVZD-1 delodajalec?

Delodajalec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma na kakršnikoli drugi pravni podlagi (študentska napotnica, podjema pogodba, izposojeni delavci, brezplačna družinska pomoč) zagotavlja delo delavcu.

Kot delodajalec se šteje tudi fizična oseba, ki s člani svojih gospodarstev oziroma z družinskimi člani opravlja pridobitno ali drugo dejavnost.

Obveznosti delodajalca

Izjavo o varnosti z oceno tveganja

Izjava o varnosti z oceno tveganja predstavlja osnovni dokument, s katerim se vzpostavi sistem varnosti in zdravja pri delu v določeni organizaciji. Ocenjevanje tveganj se izvaja pisno in mora skladno z določili ZVZD-1 pri delu obsegati predvsem določitev nevarnosti, ocenitev tveganja, presojo sprejemljivosti ocenjenega tveganja ter sprejetje ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivih tveganj.

Strokovni delavec

Delodajalec mora za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu med svojimi delavci določiti strokovnega delavca za varnost pri delu ali pa delo poveri zunanjim strokovnim službam, ki imajo dovoljenje za delo.

Izvajalec medicine dela

Delodajalec mora zagotoviti, da zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu izvaja izvajalec medicine dela.

Ukrepi požarnega varstva

ZVZD-1 nalaga delodajalcu, da mora v skladu s posebnimi predpisi (Zakon o varstvu pred požarom ZVPoz) sprejeti ukrepe za zagotovitev varstva pred požarom in evakuacijo.

ZVPoz nalaga lastnikom ali uporabnikom poslovnih in industrijskih objektov, da določijo požarni red. Za požarno bolj ogrožene objekte ( ≥ srednja požarna ogroženost) in za objekte, v katerih se zbira več ljudi ( >100 ljudi), je treba izdelati še požarne načrte in načrte evakuacije ob požaru. Požarni načrt je treba izdelati tudi za objekte, ki so opremljeni s sončnimi elektrarnami, povezanimi na javno omrežje.

Ukrepi prve pomoči

Delodajalec mora sprejeli ukrepe za zagotovitev prve pomoči delavcem in drugim navzočim osebam (omarica za prvo pomoč, usposobljeni delavci za nudenje prve pomoči itd).

Navodila za varno delo

Delodajalec mora delavce obveščati o varnem in zdravem delu tako, da izdaja pisna obvestila in navodila za varno delo. Navodila izdela strokovni delavec za varnost pri delu ali zunanje strokovne službe.

Usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo

V skladu z ZVZD-1 je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, ter delavcem, ki občasno izvajajo delo pri njemu na podlagi podjemne pogodbe, brezplačna družinska pomoč ali drugačne pravno formalne oblike delovnega razmerja, teoretično in praktično usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela (izpit iz varstva pri delu).

Obdobne preiskave škodljivosti delovnega okolja

Delodajalec mora delovna mesta urediti tako, da ni ogrožena varnost in zdravje delavcev pri delu in da so razmere čim boljše. Skladno s predpisi mora delodajalec na delovnih mestih v delovnih in pomožnih prostorih zagotoviti, da fizikalni, kemični in biološki dejavniki ne presegajo s predpisi določenih mej.  Delodajalec mora na podlagi ocene tveganja tudi določiti roke za izvajanje obdobnih preiskav škodljivosti na delovnem mestu in morajo biti zapisani v izjavi o varnosti z oceno tveganja.

Obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme

Delodajalec mora delavcem zagotavljati brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja, varnosti njihovega imetja in naravnega okolja. Delodajalec mora zagotoviti pregled in preizkus delovne opreme: po namestitvi in pred prvim zagonom, po premestitvi na drugo delovno mesto, periodično v rokih, ki jih je določil proizvajalec opreme oz. na 36 mesecev. Pregled naredi pooblaščene organizacije z dovoljenjem za delo.

Zdravstveni pregledi delavcev

Delodajalec mora zagotoviti zdravstvene preglede delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu. Preglede opravi zdravnik medicine dela.

Interni akti

Delodajalec mora po ZVZD-1 sprejeti naslednje interne akte:

1 Comment on “OBVEZNOSTI DELODAJALCA

Comments are closed.