STROKOVNI DELAVEC

28. člen Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) določa, da mora delodajalec  za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu določiti strokovnega delavca ali pa delo poveriti zunanjim strokovnim službam, ki imajo dovoljenje za delo. Delavec, ki je določen za strokovnega delavca mora izpolnjevati pogoje predpisane po Pravilniku o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu.

Strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu za delodajalca opravlja zlasti naslednje naloge:

 • svetuje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo;
 • svetuje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja;
 • usklajuje ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj;
 • izdeluje strokovne podlage za izjavo o varnosti;
 • opravlja obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju;
 • opravlja obdobne preglede in preizkuse delovne opreme;
 • opravlja notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo;
 • izdeluje navodila za varno in zdravo delo;
 • spremlja stanje v zvezi z nezgodami pri delu, odkriva vzroke zanje in pripravlja poročila za delodajalca s predlogi ukrepov;
 • pripravlja in izvaja usposabljanje delavcev za varno delo;
 • sodeluje z izvajalcem medicine dela.

Regresni zahtevki zdravstvene zavarovalnice

Na podlagi 87. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) ima Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pravico zahtevati, da povzročeno škodo povrne delodajalec, če je bolezen, poškodba ali smrt zavarovane osebe posledica tega, ker niso bili izvedeni ustrezni ukrepi varstva pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi.

V praksi se je pokazalo, da ZZZS še vedno izda regresni zahtevek delodajalcu, kljub temu da ima ta veljavno izjavo o varnosti z oceno tveganja in da so vsi delavci primerno usposobljeni. ZZZS svoj regresni zahtevek utemelji s tem, da delodajalec nima dokazil, da je izvajal notranji nadzor, kot to predvideva ZVZD-1. Notranji nadzor je ena izmed nalog, ki jih tudi opravlja strokovni delavec. Zato je pomembno, da izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu zaupate usposobljeni osebi.

Kakšna je predvidena globa, če nimate imenovanega strokovnega delavca?

Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalca, ki za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu ne določi enega ali več strokovnih delavcev za varnost pri delu.

Poleg tega se z globo od 500 do 4.000 evrov še kaznuje odgovorno osebo delodajalca, ki stori  ta prekršek.

 

Potrebujete zunanjega strokovnega delavca. Pišite nam.