DOLŽNOSTI SAMOZAPOSLENE OSEBE

Kdo je po ZVZD-1 samozaposlena oseba?

Samozaposlena oseba je oseba, ki opravlja pridobitno ali drugo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic, pa ne zaposluje drugih delavcev in v delovni proces ne vključuje drugih oseb.

Kot samozaposlena oseba se šteje tudi kmet, ki je v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zavarovana kot kmet in ne zaposluje delavcev in v delovni proces ne vključuje drugih oseb, razen družinskih članov na kmetij.

Klasični tip samozaposlene osebe je tako najpogosteje oblika »samostojnega podjetnika –s.p.«, možne so še drugi samostojni poklici (odvetnik, novinar, ipd.) .

Nosilci popoldanskega s.p. se ne štejejo kot samozaposlene osebe, saj popoldanski s.p. običajno ni nosilčev edini in glavni poklic.

Ocenitev tveganj in izjava o varnosti

Samozaposlena oseba mora oceniti tveganje in izdelati pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja ter določiti ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Zakon sicer dopušča, da samozaposlena oseba oceni, da tveganj ni in ji/mu potem izjave o varnosti ni potrebno izdelati. Vendar pa je potrebno tu izpostaviti dve pomembni kritični točki.

  1. Pogosto je mišljenje, da oseba, ki opravlja pisarniška dela nima nevarnosti. Pa vendar stroka prepoznava številna zdravstvena tveganja, kot so: slaba ureditev delovnega prostora za delo z računalnikom, slabi pogoji za sedenje, stres in nadlegovanje (več o tem si lahko preberete tu). Tu se postavi vprašanje, kako se bo inšpektor odločil v takšen primeru.
  2. Vprašljivo je tudi, kako je s posledicami povezanimi s saniranjem morebitnih poškodb pri delu oziroma z delom povezanih ali poklicnih bolezni v povezavi z določbo 87. člena ZZVZZ, ki ZZZS daje pravico zahtevati, da škodo (stroški zdravljenja, stroški bolniškega dopusta za delavca, ipd.) povrne delodajalec oziroma samozaposlene osebe same zase, kot »sam svoj delodajalec«.

Uporaba ustreznih sredstev za delo in osebne varovalne opreme

Samozaposlena oseba mora pri svojem delu uporabljati sredstva za delo in osebno varovalno opremo, ki ustreza tveganjem pri delu ter predpisanim varnostnim in zdravstvenim zahtevam. Dokaz o brezhibnosti delovanja delovne opreme se pridobi s strani pooblaščenih organizacij, ki izdajo potrdila o pregledu in preizkusu delovne opreme skladno s Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme.

Izpit iz varstva pri delu

Usposabljanja za varno in zdravo izvedbo del (izpit iz varstva pri delu) samozaposlenim osebam ZVZD-1 neposredno ne nalaga, so pa te teoretične in praktične vsebine nedvomno potrebne ob upoštevanju določil zakona, ki samozaposleni osebi nalaga, da mora pri svojem delu uporabljati sredstva za delo in osebno varovalno opremo, ki ustreza tveganjem pri delu ter predpisanim varnostnim in zdravstvenim zahtevam. ZVZD-1 med drugim v 38. členu določa, da mora usposabljanje za delo prilagojeno posebnostim delovnega mesta. Tako usposabljanje delavcev za varno opravljanje dela (izpit iz varstva pri delu) predstavlja eno od pomembnejših obveznosti. Le ustrezno usposobljeni delavec je sposoben svoje delo opravljati na takšen način, da na svojem delovnem mestu brez kakršnekoli škode za svoje zdravje ali zdravje svojih sodelavcev lahko dela do upokojitve.

Pisni sporazum na skupnem delovišču

Kadar samozaposlene osebe opravljajo dela na skupnem delovišču (npr. gradbišče), se morajo vključiti v pisni sporazum ter izvajati skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Prijave inšpekciji

Samozaposlena oseba mora inšpekciji dela prijaviti nezgodo pri delu, zaradi katere je nezmožna za delo več kot tri delovne dni, ugotovljeno poklicno bolezen in nevarni pojav. Prijavne obrazce najdete tu.

Varstvo pred požarom

Samozaposlena oseba mora skladno z vrsto in naravo dejavnosti, s katero se ukvarja, sprejeti ukrepe za zagotovitev varstva pred požarom v skladu s posebnimi predpisi.

Torej, če imate poslovni prostor v stanovanjskem objektu in v njem izvajate dejavnost morate imeti izdelan požarni red.