PRVA POMOČ NA DELOVNEM MESTU

Zakonska podlaga

Delodajalec  mora  po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) sprejeti ukrepe za zagotovitev prve pomoči delavcem in drugim navzočim osebam.

Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. l. RS 136/2006) določa ukrepe delodajalca za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu.

Kaj je potrebno?

Delodajalec mora:

  • določiti število delavcev, usposobljenih za nudenje prve pomoči,
  • zagotovit potreben material in opremo za prvo pomoč.

Koliko usposobljenih delavcev mora biti?

V vsakem delovnem procesu,  v vsaki krajevno ločeni enoti in v vsaki delovni izmeni mora biti prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči.

Pri izvajanju del, pri katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek nezgod pri delu, je potrebno zagotoviti, da je v delovnem procesu na vsakih 20 delavcev prisoten en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči.

Kateri delavec je usposobljen?

Šteje se, da so za izvajanje prve pomoči na delovnem mestu usposobljeni:

  • zdravstveni delavci,
  • pripadniki enot za prvo pomoč Civilne zaščite ter
  • delavci, ki so v zadnjih petih letih opravili izpit iz prve pomoči za voznike motornih vozil.
  • delavci, ki so uspešno opravili tečaj iz prve pomoči (vsakih 5 let).

Kakšna so zahteve glede omarice za prvo pomoč?

Omarica za prvo pomoč mora biti na lahko dostopnem mestu in vedno na razpolago. Vsebina omarice se mora sproti dopolnjevati z veljavnim sanitetnim materialom. Vsaka poraba sanitetnega materiala (namen porabe, količina, datum, uporabnik) se zapiše.

Omarica za prvo pomoč mora imeti na zunanji strani znak rdečega križa, na njej pa morajo biti napisani:

– telefonska številka centra za obveščanje – 112;

– naslov in telefonska številka pooblaščenega zdravnika;

– naslov in telefonska številka najbližjega zdravstvenega zavoda;

– ime in delovno mesto delavca, usposobljenega za izvajanje prve pomoči.

Koliko omaric za prvo pomoč potrebujemo?

Na vsakih 50 zaposlenih delavcev oziroma na vsako delovno enoto  mora biti na razpolago vsaj ena omarica za prvo pomoč.

Pri izvajanju del, pri katerih iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek nezgod pri delu, mora biti delovnem procesu na vsakih 20 delavcev oziroma na delovno enoto na razpolago vsaj ena omarica za prvo pomoč.

Ali je sanitarni material omarice za prvo pomoč na delovnem mestu enak sanitarnemu materialu torbice za prvo pomoč v avtomobilu?

Ne.

Kakšne so globe?

Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje delodajalca, ki ne sprejme ukrepov za zagotovitev prve pomoči delavcem in drugim navzočim osebam.