POŽARNA STRAŽA

Kdaj se izvaja požarna straža? Požarno stražo mora organizirati: kdor pretaka količine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov; kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila; prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, Read More …

KONTROLNI PREGLEDI

V skladu z 13. členom Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) se morajo opravljati kontrolni pregledi, pri katerih se ugotavlja stanje opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Kako pogosto je potrebno delati te kontrolne preglede? Periodika kontrolnih pregledov je navedena Read More …

OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI

Kdo mora imeti oceno požarne ogroženosti? Oceno požarne ogroženosti morajo imeti izdelano lastniki in uporabniki poslovnih ter industrijskih objektov. Kdo lahko izdela oceno požarne ogroženosti? Oceno ogroženosti izdelajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje določene v Pravilniku o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Kako se izdela Read More …

POŽARNI RED

Požarni red je dokument, v katerem je določena organizacija varstva pred požarom, predvideni ukrepi varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in bivalne razmere, navodila za ravnanje v primeru požara ter način usposabljanja. Za katere objekte je potrebno izdelati požarni red? Zavezanci za izdelavo požarnega reda so lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov (razen eno- in dvostanovanjskih Read More …