PRVA POMOČ NA DELOVNEM MESTU

Zakonska podlaga Delodajalec  mora  po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) sprejeti ukrepe za zagotovitev prve pomoči delavcem in drugim navzočim osebam. Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. l. RS 136/2006) določa ukrepe delodajalca za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu. Kaj je potrebno? Read More …

VARNO DELO Z MOTORNO ŽAGO

1. Vzdrževanje motorne žage Primerno vzdrževana motorna žaga je potrebna za varno in zdravo delo, ki zmanjšuje posledice prevelikih vibracij in hrupa. Motorna žaga mora imeti pravilno nabrušeno in napeto verigo. Tako so večji učinki pri delu, delo je varnejše, manj je utrujanja pri delu, veriga in letev imata daljše trajanje in je tudi manj okvar na žagi. Read More …

SPREMEMBA ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH

Ste vedeli, da je prišlo, do spremembe Zakona o delovnih razmerjih? Te spremembe se tudi nanašajo na področje varstva pri delu.  V 45.členu Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) pravi, da mora delodajalec strokovnega delavca oziroma strokovno službo, ki opravlja strokovne Read More …

IZPIT IZ TGM

Kdo potrebuje izpit iz težke gradbene mehanizacije (TGM)? Zaposleni, ki se morajo usposobiti za upravljalca težke gradbene mehanizacije (nakladalec, bager, buldožer). Strojnik težke gradbene mehanizacije, ki želi ali mora premikati delovni stroj po javnih poteh ali cestah mora imeti vozniški izpit B kategorije oziroma izpit za voznika traktorja (kategorija F). Usposabljanje strojnika težke gradbene mehanizacije Read More …

PREGLED IN PREIZKUS DELOVNE OPREME

Kaj je delovna oprema? Delovna oprema je vsak stroj, aparat, orodje, naprava in druga oprema, ki se uporablja pri delu. Obveznosti delodajalca Delodajalec mora po Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme  zagotavljati delavcem brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja, varnosti njihovega imetja in naravnega okolja. Zakon o varnosti in Read More …

VARNO DELO Z NEVARNIMI SNOVMI

Usposabljanje za delavce, ki rokujejo z nevarnimi snovmi. Za vas organiziramo usposabljanje za delavce, ki rokujejo z nevarnimi snovmi.   Delavec na usposabljanju pod temo Varnost in zdravje pri delu z nevarnimi snovmi spozna nevarne lastnosti nevarnih snovi, pikograme, varnostne liste, preventivni ukrepi za zagotavljanje varnega dela in varnega delovnega okolja, predstavljeni so mu ukrepi, ki jih Read More …

DOLŽNOSTI SAMOZAPOSLENE OSEBE

Kdo je po ZVZD-1 samozaposlena oseba? Samozaposlena oseba je oseba, ki opravlja pridobitno ali drugo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic, pa ne zaposluje drugih delavcev in v delovni proces ne vključuje drugih oseb. Kot samozaposlena oseba se šteje tudi kmet, ki je v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zavarovana kot Read More …

IZPIT IZ VARSTVA PRI DELU

V skladu z ZVZD-1 je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, ter delavcem, ki občasno izvajajo delo pri njemu na podlagi podjemne pogodbe ali drugačne pravno formalne oblike delovnega razmerja, teoretično in praktično usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela (IZPIT IZ VARSTVA PRI DELU). Kdaj je potrebno opraviti izpit iz Read More …

STROKOVNI DELAVEC

28. člen Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) določa, da mora delodajalec  za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu določiti strokovnega delavca ali pa delo poveriti zunanjim strokovnim službam, ki imajo dovoljenje za delo. Delavec, ki je določen za strokovnega delavca mora izpolnjevati pogoje predpisane po Pravilniku o pogojih, ki jih Read More …

IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA

Kaj je izjava o varnosti z oceno tveganja? Izjava o varnosti z oceno tveganja predstavlja osnovni dokument, s katerim se vzpostavi sistem varnosti in zdravja pri delu v določeni organizaciji. V izjavi o varnosti z oceno tveganja je potrebno  tveganja pisno oceniti, katerim so delavci oz. posamezniki izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu. Cilj priprave ocene Read More …